1. Almindelige betingelser
1.1 Såfremt andet ikke er aftalt, finder disse betingelser anvendelse for ethvert
lejemål, der bliver indgået mellem kunden og TMN crew ApS (herefter TMN),
vedrørende det lejede materiel (herefter kaldet ”Materiellet”).
1.2 Alle priser er ekskl. moms og transport. Transportudgifter betales af kunden.

2. Lejemålets varighed og beregning
2.1 Såfremt der ikke er aftalt andet regnes lejemålet fra og med den dag
Materiellet afhentes af kunden fra TMN´s plads eller TMN afleverer Materiellet
på det med Kundens aftalte sted, til og med den dag Materiellet tilbageleveres
til TMN´s plads eller afhentes af TMN.
2.2 Den daglige leje beregnes i henhold til TMN´s prisliste for hele
lejeperioden, uanset om Materiellet benyttes eller ej.
2.3 Minimumslejeperioden er 1 dag, medmindre andet er angivet i
ordrebekræftelsen.

3. Betalingsbetingelser
3.1 Lejen betales i henhold til betalingsbetingelserne på faktura. Faktura
fremsendes ugentlig eller ved kortere lejemål ved lejemålets afslutning.

4. Depositum og legitimation
4.1 Kunden skal på opfordring fra TMN betale depositum, og TMN er til enhver
tid berettiget til af hæve et evt. depositum, fx fordi der er mistanke om forkert
brug af Materiellet.
4.2 Kunden skal på opfordring kunne fremvise gyldig billedlegitimation.

5. Forsikringstillæg
Kunden betaler et Forsikringstillæg på 5 % af listeprisen for leje af Materiellet
til dækning af TMN´s udgifter til at holde Materiellet forsikret i lejeperioden, jf.
pkt. 8.

6. Misligholdelsesbeføjelser
6.1 Materiellet leveres i driftsklar og forsvarlig stand. Kunden er forpligtet til
straks at undersøge materiellet ved afhentning/aflevering og Kunden kan ikke
gøre indsigelser vedr. Materiellets funktionsdygtighed og brugbarhed til den
opgave, Kunden skal anvende Materiellet til, hvis disse indsigelser burde være
opdaget ved den førnævnte undersøgelse.
6.2 I tilfælde af mangler ved Materiellet skal Kunden straks underrette TMN.
Kunden må ikke uden skriftlig samtykke fra TMN påbegynde reparation af
Materiellet eller antage en tredjemand til at reparerer Materiellet. Såfremt
kunden ikke underretter TMN er Kunden ansvarlig for enhver skade på
Materiellet.
6.3 Ved mangler som ikke skyldes Kundens forkerte brug af Materiellet eller
andre forhold som kunden bærer ansvaret for, er Kunden alene berettiget til at
kræve disse afhjulpet af TMN eller evt. levering af tilsvarende Materiel, som
kan løse opgaven for Kunden. TMN vælger selv om der skal afhjælpning eller
levering af tilsvarende Materiel.
Såfremt TMN vælger at afhjælpe skal dette så vidt muligt ske inden for rimelig
tid og uden væsentlig ulempe for Kunden.
I tilfælde af mangler ved Materiellet er kunden ikke berettiget til at kræve om
ophævelse eller erstatning, hverken for direkte eller indirekte omkostninger,
såsom driftstab, arbejdsstandsning, omlægning af arbejde eller lignende.
6.4 Ved mangler, som skyldes Kundens forkerte brug af Materiellet eller andre
forhold som Kunden bærer ansvaret for er Kundens erstatningsansvarlig for den
skete skade, og er forpligtet til at betale for reparation af Materiellet eller køb af
tilsvarende Materiel, hvis reparation ikke er mulig, samt betale leje for den
periode, hvor TMN ikke kan udleje det pågældende Materiel.

7. Ansvar for brugen af Materiellet
7.1 Kunden påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med
Materiellets benyttelse, herunder for skader på Lejers og/eller tredjemands
person, ting eller materiel.
7.2 Kunden er ligeledes ansvarlig for, at Materiellet kun betjenes af faglært
personale, der har indgående viden om brug af Materiellet, samt at Materiellet
alene anvendes i overensstemmelse med lovgivningen, herunder at der sker evt.
anmeldelse af arbejdet til de relevante myndigheder.
7.3 Vedrørende ansvar for Materiellets evt. farlige egenskaber, henvises til den
til enhver tid gældende lov om produktansvar.
7.4 TMN er ikke ansvarlig for tab opstået i anledning af Force Majeure herunder
men ikke begrænset til krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og
importforbud, beslaglæggelse, brand, tyveri, maskinskader, samt, vejrlig,
herunder, lav temperatur, nedbør, kraftig vind samt lignende omstændigheder.

8. Forsikringsforhold
8.1 Udlejer forsikrer Materiellet i lejeperioden, hvorfor Kunden betaler det i pkt.
5 omtalte Forsikringstillæg.

8.2 Udlejers forsikringen dækker kaskoskader, herunder brand, tyveri,
hærværksskader, og anden pludselig opstået skade på Materiellet.
8.3 Tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande, som skyldes Kundens
eller dennes medarbejderes forsætlig handling, grov uagtsomhed eller anden
misligholdelse er undtaget fra forsikringsdækning, og dækkes derfor fuldt ud af
Kunden. Herudover dækkes ingen former for driftstab, tidstab, avancetab, eller
andre indirekte tab, og ej heller skader på Kundens eller tredjemands ting,
person eller ejendom. Forsikringen dækker heller ikke Kundens transport af
materiel, når Kunden selv eller en af Kunden antaget tredjemand forestår denne.
8.4 Alle former for skader på Materiellet skal meddeles TMN straks efter
opdagelse. I tilfælde af brand, tyveri, hærværksskader og lign. skal dette straks
og indenfor 24 timer efter opdagelse anmeldes til politiet. Det er en
forudsætning for forsikringsdækning, at kvittering for anmeldelse til politiet
bliver afleveret til TMN straks efter Kunden har modtaget den.
8.5 TMN´s tab ved tyveri og totalskade svarer til nyværdi, når Materiellet er
mellem 0-5 år gammelt. Er Materiellet mere end 5 år gammelt beregnes efter
dagsværdi.
8.6 Kunden påtager sig en selvrisiko for alle dækningsberettigede skader på
Materiellet efter nedenstående tabel, beregnet ud fra værdien af det samlede
konstaterede tab:
Materiellets værdi Selvrisiko
kr. 0 – 2500 kr. 300
kr. 2501 – 5000 kr. 800
kr. 5001 – 15.000 kr. 2.000
kr. 15.001 – 75.000 kr. 8.000
kr. 75.001 – 150.000 kr. 12.000
kr. 150.001 – 250.000 kr. 18.000
kr. 250.001 – 400.000 kr. 22.000
kr. 400.001 – 600.000 kr. 27.000
kr. 600.001 – 800.000 kr. 38.000
kr. 800.001 – kr. 49.000

9. Tilbagelevering, vedligeholdelse og drift
9.1 Materiellet skal ved afhentning/tilbagelevering være rengjort og i samme
stand som ved modtagelsen. Efter at materiellet er modtaget af TMN, foretager
TMN en gennemgang af Materiellet. Eventuelle skader som følge af overlast,
forkert behandling eller lignende samt nødvendig rengøring skal betales af
Kunden.

9.2 Kunden er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig og
driftsmæssig vedligeholdelse af Materiellet, herunder men ikke begrænset til at
sikre fornøden smøring, renholdelse samt opladning af batterier, mv.
9.3 Kunden afholder alle omkostninger ifbm. drift af Materiellet, herunder men
ikke begrænset til udgifter til drivmidler (benzin, dielsel mv.), smøring og
elektricitet.

10. Ejendomsret
10.1 Materiellet forbliver i lejeperioden TMN´s ejendom og må ikke pantsættes
eller på anden måde stilles til sikkerhed overfor tredjemand. Kunden skal til
enhver tid at påse, at TMN´s identifikationsmærker er påført Materiellet.
10.2 TMN har til enhver tid ret til at besigtige Materiellet. Dette fratager dog
ikke Kunden forpligtelsen til at vedligeholde det lejede.
10.3 Materiellet må ikke uden samtykke fra TMN flyttes til anden arbejdsplads
end den som er anført i ordrebekræftelsen eller hvortil Materiellet er afleveret.
Kunden er heller ikke berettiget til at fremlejes eller udlåne Materiellet til
tredjemand uden skriftligt samtykke fra TMN.

11. Misligholdelse
11.1 I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af denne aftale eller evt.
andre aftaler indgået med TMN, er TMN berettiget til at hæve aftalen og afhente
Materiellet, ligesom Kunden på opfordring fra TMN er forpligtet til at udlevere
Materiellet til TMN.
11.2 Som væsentlig misligholdelse betragtes, mangelende betaling, afsigelse af
konkursdekret, indledning af akkordforhandlinger, betalingsstandsning, udlån
eller udlejning af Materiellet til tredjemand, fjernelse eller væsentlig
beskadigelse af identifikationsmærker, reparation eller anden forandring af
Materiellet mv. 11.3 Alle omkostninger, herunder evt. afmontering og transport
af Materiellet sker i tilfælde af Kundens misligholdelse for Kundens regning og
risiko.

12. Lovvalg og værneting
12.1 Såfremt er opstår uoverensstemmelse mellem Kunden og TMN i anledning
af denne aftale skal tvisten afgøres efter dansk ret og sag skal anlægges ved
Retten i Roskilde.